Onze praktijk en werkwijze

Behandeling in samenspraak met de patiënt

Onze patiënten zijn onze gasten. Wij informeren en adviseren onze patiënten zo duidelijk en uitvoerig mogelijk vanuit onze ervaring en de laatste wetenschappelijke inzichten, waarna de patiënt zelf beslist over zijn of haar behandeling. Wij eerbiedigen uw rechtspositie zoals deze is neergelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Meerstoelenconcept

Om professioneel, efficiënt en ontspannen onze patiënten te kunnen helpen, werken wij volgens het ‘meerstoelenconcept’. Hierbij worden taken door de tandarts gedelegeerd aan (preventie)assistenten en mondhygiënisten. De tandarts behoudt de regie. Deze vorm van taakdelegatie is conform de Wet BIG.

Specialisaties in huis

In onze praktijk werken 2 tandartsen, 1 mondhygiëniste en meerdere assistenten met hun eigen specialisaties. Hierdoor kunnen veel specialistische behandelingen gewoon binnen onze praktijk worden uitgevoerd. Bovendien zien meer behandelaren uw gebit, zodat eerder uitgevoerde behandelingen kritisch worden geëvalueerd. Zo kunnen we de hoge kwaliteit van onze tandheelkundige zorg waarborgen.

Opleiding en training

Tandheelkunde is een vak dat steeds in ontwikkeling blijft. Wij investeren dan ook constant in opleidingen en trainingen van ons team, om kwalitatieve en innovatieve tandheelkundige zorg te kunnen bieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Hiermee voldoen wij aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

De voordelen bij Wermenbol

Tarieven & betaling

Op uw factuur vindt u bij elke soort behandeling een code. Aan elke specifieke code is een tarief gekoppeld. Tandartspraktijk Wermenbol hanteert de tarieven zoals die voor 2021 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Bekijk de huidige tarieven op www.vergelijkmondzorg.nl.

Facturatie en betaling

Niet verzekerd?

Indien u niet verzekerd bent kunt u bij ons ook terecht. Wel vragen wij u direct na de behandeling af te rekenen, dit kan per pin. Dit kan ook indien u de zorgkosten elders moet declareren.

Samenwerking met Anders Medical Factoring

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Bovendien kunnen we er in de huidige tijd niet omheen dat er extra maatregelen getroffen moeten worden i.v.m. de wet DGA en privacywetgeving.  Zodoende hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Anders Medical Factoring. Anders Medical Factoring is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat is gespecialiseerd in factoring voor de medische sector. Dat betekent dat zij namens ons facturen innen en versturen. De declaratie die ze via ons ontvangen worden direct ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus alleen een factuur van hen als uw zorgverzekeraar de kosten voor uw behandeling niet (volledig) vergoedt. MijnAndersnota.nl verstuurt de facturen het liefst per e-mail. Dat is beter voor het milieu en brengt minder kosten met zich mee. Om de facturatie vlekkeloos te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om uw meest recente contactgegevens per mail door te geven.

Graag vragen wij namens hen uw aandacht voor het volgende:

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw juiste (e-mail)adresgegevens. Geef eventuele wijzigingen dan ook z.s.m. aan ons door!;
  • De eerste factuur van mijnAndersnota.nl kan in uw spambox terecht komen. Check daarom de dagen na uw behandeling ook daar of u een factuur van hen heeft ontvangen;
  • We adviseren u het e-mailadres service@mijnandersnota.nl op te slaan in uw adresboek. Zo zorgt u dat berichten van onze factoringpartner in uw reguliere inbox terecht komen;
  • Indien u geen toegangscode per SMS ontvangt, dan beschikken wij hoogst waarschijnlijk niet over uw meest recente mobiele telefoonnummer;
  • Downloadt u de factuur vanaf een mobiel apparaat? In dat geval wordt de factuur weergegeven in uw map Downloads/Bestanden. Ga dus naar een van deze mappen als de factuur na het downloaden niet direct in uw scherm verschijnt. Het kan ook zijn dat de factuur als pdf-bestand links onderin uw scherm verschijnt;
  • U regelt al uw factuurzaken eenvoudig via www.mijnAndersnota.nl. Of stuur een e-mail naar service@mijnandersnota.nl . Liever persoonlijk contact? Het serviceteam van mijnAndersnota.nl staat u op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur graag te woord via 085-7606262.

Website Anders Medical Factoring

Op de website van Anders MF kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk, zo kunt u uw zaken regelen op een tijdstip dat dit voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Anders MF te regelen.

Betalingsregeling treffen
Op de factuur staat altijd de betalingstermijn vermeld. Het is mogelijk om bij facturen van meer dan €25,- een betalingsregeling aan te vragen. Aan deze betalingsregeling zijn geen kosten verbonden. Dit kunt u eenvoudig regelen op Betalingsregeling Anders Medical Factoring.

Overige vragen
Heeft u een andere vraag kijk dan eerst bij deze pagina van de website van Anders MF. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag. Zo niet dan bent u altijd vrij om Anders MF te bellen of mailen.

Contactgegevens Anders Medical Factoring

Telefoonnummer: 085 760 62 62
E-mail: service@mijnandersnota.nl
Website: www.mijnAndersnota.nl

Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De Algemene Voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt. 

2. De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen en zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

4. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling, inclusief materialen, ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld, welke ter inzage aanwezig is op de praktijk. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

5. Alle afspraken en behandelingen worden opgeschort indien de voorgaande nota niet binnen 30 dagen is voldaan. De patiënt is dan geheel verantwoordelijk voor alle gevolgen voor diens (mond)gezondheid. De tandarts verleent wel noodzorg tegen directe betaling. Tandartspraktijk Wermenbol is verder altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

6. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling op werkdagen te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Tandartspraktijk Wermenbol de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van 7,50 euro per vijf minuten, met een maximum van 125 euro. Uitzondering hierop is de eerste keer dat dit gebeurt.

7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger mondeling en, indien de patiënt dit wenst, schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen (tenzij redelijkerwijs niet mogelijk). De zorgverlener informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. 

8. De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

9. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

9. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

11. Zodra de patiënt een afspraak maakt voor een behandeling en/ of een behandeling ondergaat geeft de patiënt hiermee automatisch toestemming voor de ondergaande behandeling. Dit geldt ook voor diagnostisch onderzoek zoals röntgenfoto’s. 

12. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De tandarts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

13. De tandarts is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de tandarts door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

14. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 10 werkdagen na declaratiedatum schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

15. De patiënt dient binnen bekwame tijd te klagen na een behandeling indien hij een tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dit op straffe van verval van garanties of zijn/haar rechten.

16. De aansprakelijkheid van Tandartspraktijk Wermenbol is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandartspraktijk Wermenbol afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandartspraktijk Wermenbol onder de verzekering. De patiënt kan indien gewenst deze polis inzien door een schriftelijk verzoek in te dienen.

17. (Herstel-)behandelingen die het gevolg zijn van externe invloeden (te denken valt aan knarsen, ongeval, medicatiegebruik, roken e.d.), of als de patiënt de poetsinstructies en/ of adviezen/ richtlijnen van de tandarts niet heeft nageleefd, zijn niet aan de tandarts aan te rekenen en hiervoor wordt geen aansprakelijkheid erkent.

18. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/ of diefstal van uw eigendommen.

19. Het bellen en e-mailen ter herinnering is een service. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.